ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺪﺑﻪ

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺪﺑﻪ
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺪﺑﻪ
ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻭﺭﺷﻠﯿﻢ ( ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺍﺷﻐﺎﻟﯽ ) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﻫﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮﻥ ﺭﻭ، ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﻣﯽ ﺧﻮﻧﻦ ﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﻮﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ.
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ، ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻥ . ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻭ ﺩﻋﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻦ ﻭ ﻻﯼ ﺩﺭﺯﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻻﺑﻼﯼ ﺩﺭﺯ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺸﻪ ﻭ ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻪ .
ﺑﺤﺜﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ : ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺎ ﺧﺮﺍﻓﺎﺗﻪ ﻭﺧﺸﮏ ﻣﺬﻫﺒﯿﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻧﺨﻮﺭﻩ؛ ﻧﻪ!!
ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﺪ ﻭ ﻧﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ. ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻥ .
ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺪﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺩ، ﻗﻄﻌﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﮔﺎﻫﺎ ( ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ) ﺩﻋﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻦ ﻭ ﻻﺑﻼﯼ ﺩﺭﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻥ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ ﻭ ﺑﺎﮐﻼﺱ !
ﺣﺎﻻ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﯾﻮﻍ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ، ﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﻭ ﻧﻤﯿﮕﻦ ! ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﻧﻤﺎﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﭼﻪ
ﻣﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﺨﺎﺵ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻤﯽ ﺫﺍﺭﻥ ! ﺍﺯ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﻋﺎ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﺗﺒﺮﮎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎ …
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﺗﺒﺮﮎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ } ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﻭ ﺑﮕﻦ ﻓﻼﻧﯽ ﺍُﻣّﻠﻪ!!
ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﺶ، ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﺵ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻄﻮﺭ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺗﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ، ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺿﺮﯾﺢ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎ ﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ (ﺣﺘﯽ ﻭﻫﺎﺑﯽ ﻭ ﯾﻬﻮﺩﯼ ) ﺟﻮﺍﺏ ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻢ !!؟؟…

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

27 پاسخ به “ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﺪﺑﻪ”

 1. موحد گفت:

  با سلام و ادب محضر شما و هموطنان عزیز.
  با تشکر از مطلب بسیار هدفمندی که گذاشتید!
  لطفا روی دیگر سکه را نیز نگاه کنید!
  آیا فکر نمی کنید که نوشتن حاجتها و قرار دادن آن لای درز و شکاف یا داخل چاه انداختن نیز نشأت گرفته از مراسم خرافی و مخالف ادیان توحیدی است؟!
  آیا حضرت موسی یا عیسی یا حضرت محمد ص این عمل را انجام دادن تا ما هم به تأسی از آن پیامبر رحمت و معلم بشریت تبعیت کنیم؟
  آیا در قرآن بسیاری در ارتباط مستقیم با خدا وجود ندارد؟
  آیا خداوند در قرآن شریفش نفرموده است که فقط مرا بپرستید و فقط از من کمک و یاری بطلبید؟
  آیا پیامبر سواد نوشتن داشت و در قبرستانها نامه نویسی میکرد و حاجت می طلبید؟
  آیا خداوند صدای قلب ما و ندای درونی و زبانی ما را نمی شنود و به آن آگاه نیست که روی کاغذ می نویسیم و بر سر قبر مرده ها قرار میدهیم!!!
  آیا ارزش انسان همینه که از مردها حاجت خواهی کنه و به مردگان متوسل بشه؟!
  چرا فکر نمی کنیم و برای اعمالمان به قرآن رجوع نمی کنیم و از خدا اجازه نمی گیریم؟!

  خدایا همۀ انسانها بخصوص مردم ایران را به راه راست خودت راهنمایی نما. آمین.

  • رسول گفت:

   مرده اونهایی هستند که دارند شما رو سیر میکنند تا این اراجیف رو به خورد مردم بدید جناب به راه راست هدایت شده
   وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
   ( ای پیامبر! ) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خداکشته شدند،مردگانند!بلکه آنان زنده اند ، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
   اینو که دیگه قبول داری ایه قرانه البته نه اعوذ بالله نه اون قرانی که برای تو ال یهود و ال سعود نازل کردن و به خورد شما بی غیرتها دادند. لعنت برال یهود وتمام حامیانش . مگر این نظر با اون چرتهایی که این تکفیری ها میگن فرق میکنه فقط اون افسار پاره کرده این افسار داره
   اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

  • مدافعان حرم گفت:

   سلام؛دقیقا مسئله همینه که ما به مرده توسل نمیجوییم بلکه به روح همیشه زنده این بزرگواران توسل میجوییم.

  • سيهل گفت:

   منم با تو موافقم…
   عای بود

  • علی گفت:

   حرفت حرف نداش کل چیزایی که میخواستم بگم و گفتی

  • در بند خالق باش تا آزاد از همه چیز باشی گفت:

   از ماده «وسل» به معناي تقرّب جستن و يا چيزي كه باعث تقرّب به ديگري از روي علاقه و رغبت مي‎شود؛ مي باشد،[1] و توسل شامل شفاعت نيز مي‎شود، «شفاعت» از ماده «شفع» به معناي ضميمه كردن چيزي به همانند او است.[2] و در مفهوم قرآني، شخص گناهكار به خاطر پاره‎اي از جنبه‎هاي مثبت (مانند: ايمان، عمل صالح و…) شباهتي با اولياء الله پيدا مي‎كند و آنها با كمك‎هاي خود، او را به سوي كمال سوق مي‎دهند، و از پيشگاه خداوند تقاضاي عفو مي‎كنند (ص: 52) به عبارت ديگر مي‎توان گفت: قرار گرفتن موجود قويتر و برتر در كنار موجود ضعيفتر و كمك نمودن به او در راه پيمودن مراتب كمال است.[3]

   آيه‎اي كه به مسئله «توسل» اشاره دارد؛ آيه 35 سوره مائده است كه خداوند مي‎فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» اي كساني كه ايمان آورده‎ايد پرهيزكاري پيشه كنيد و وسيله‎اي براي تقرب به خدا، انتخاب نماييد و در راه او جهاد كنيد، باشد كه رستگار شويد.

   وسيله در آيه فوق، معناي بسيار وسيعي دارد و هر كار و هر چيزي كه باعث نزديك شدن به پيشگاه مقدس پروردگار مي‎شود، شامل مي‎گردد، همانطوركه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ فرمودند: بهترين چيزي كه به وسيله آن مي‎توان به خدا نزديك شد، ايمان به خدا و پيامبر او و جهاد در راه او، نماز، زكات، روزه، حج، صله رحم، انفاق … مي‎باشند.[4]

   و از آيات ديگر نيز استفاده مي‎شود كه وسيله قرار دادن مقام انسان صالحي در پيشگاه خداوند و درخواست حاجت از خداوند به خاطر آن وسيله، به هيچ وجه ممنوع نيست، همانطور كه حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ از خداوند براي عمويش، طلب استغفار كرد، قرآن مي‎فرمايد: و استغفار ابراهيم براي پدرش (عمويش آزر) فقط به خاطر وعده‎هايي بود كه به او داده بود (تا وي را به سوي ايمان جذب كند) امّا هنگامي كه براي او روشن شد كه وي دشمن خداست، از او بيزاري جست، چرا كه ابراهيم مهربان و بردبار است.،[5] يا در سوره يوسف آيه 97، زماني كه گناهان برادران يوسف آشكار شد، آنها به پدرشان گفتند: اي پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه كه ما خطاكار بوديم.

   اين آيات نشان مي‎دهد كه انسان‎هاي صالح را مي‎توان وسيله براي استغفار و طلب حاجت از خداوند قرار داد. اين توسل در حقيقت توجه به خداست نه غير خدا.

   متوسل شدن به افراد در حقيقت توسل به مقام روحاني آنهاست كه روح خود را پرورش داده و به كمالاتي رسيدند. و روح براي بقاست نه براي فنا؛. لذا مي‌توان از افرادي كه در قيد حيات نيستند، متوسل شد، عالم اهل تسنن در كتاب «وفاء الوفا» مي‌نويسد: مدد گرفتن و شفاعت خواستن در پيشگاه خداوند از پيامبر و از مقام و شخصيت او، هم پيش از خلقت او مجاز است و هم بعد از تولد و هم بعد از رحلتش و هم در عالم برزخ و هم در روز رستاخيز، عمر بن خطاب مي‌گويد: حضرت آدم ـ عليه السّلام ـ به پيشگاه خداوند چنين عرض كرد: يا رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لي، خداوندا! به حق محمد از تو تقاضا مي كنم كه مرا ببخش!

   در زمان خليفه دوم سالي قحطي شد، بلال به همراه عده‌اي از صحابه بر سر قبر پيامبر آمد و چنين گفت: يا رسول الله! استسق لامتك… فاعفم قد هلكوا…» اي پيامبر! از خدايت براي امتت باران بفرست كه ممكن است همه هلاك شوند.[6]

   با وجود روايات زياد در كتابهاي اهل تسنن، باز هم گروهي از آنان به مسئله توسل و شفاعت خرده مي‌گيرند و آن را انكار مي‌كنند و آن را نوعي استقلال در مقابل خداوند تلقّي مي‌كنند، در حالي كه از اين جمله غافل هستند كه متوسل شدن به انبياء و ائمه ـ عليهم السّلام ـ در حقيقت متوسل شدن به خداست، و آنها عملي را جز با رضايت و اذن خداوند انجام نمي‌دهند.
   «قل لا اسئلك لنفسي ضرّاً و لا
   الان در عربستان در یک کشوری که کعبه وجود داره و نماد توحید است و کعبه از زمان حضرت ابراهیم و حتی تا زمان حضرت نوح هم تخمین زده شده
   خب ما در این کشور که فقط به خدا پرستی اون جوری که خودشان میخواهند و نه ااون اون جوری که خدا گفته
   و اون جوری که خودشون قرآن را تفسیر میکنند زندگی میکنند
   کلیپ های از مفتی های وهابی وجود داره که میگن اگه وقت کنیم ایرانی ها رو می‌خوریم در عین این
   خدا پرستی از شیطان پرست ها و یهودی ها بدترند چرا که قوی ترین کتاب های سحر و جادو در عربستان به فروش میرسه
   و متوسل به جن گیری و سحر و جادو شدن یعنی بجای اینکه از خدا بخواهند متوسل به جن و سحر و جادو شدن!!!!
   الان تفکر یهود در اونا نفوذ کرده یعنی این وهابی ها که ادعا کردن فقط خدا و قرآن این متوسل به جادو شدن!!!

  • ز داستان‎های جالب زندگی موسی ـ علیه السلام ـ ماجرای شیرین او با حضرت خضر ـ علیه السلام ـ است که در قرآن سوره کهف آمده با مطالعه اين داستان دوست من متوجه خواهي شد كه وقتي حضرت مو سي فكر بزرگمنشي به فكرش خطور كرد،خدا او را به خضر نبي ارجاع داد در صورتي كه مي توانست خود پاسخ گوي او باشد بدون واسطه و بدون دردسري!حالا چرا؟؟؟
   آيا حضرت موسي بنده اي عادي بود مثل ما؟
   آيا او پيامبري اوللعزم نبود؟
   فقط ‍يكي از پاسخ هاي اين سوال(ظرفيت حضرت مو سي) است.
   ما بدليل كمي و نداشتن قرب كافي نزد معصومين و امام زادگان براي واسطه گري نزد خدا مي رويم آنان اولياي خدا هستند، حال شما مي تواني نزد 123 و …. براي واسطه گري بروي ولي هر گردي گردو نيست برادر من….

  • علی گفت:

   منم با شما موافقم که باید ارتباط با خدا داشته باشیم.ولی اگر منظور از مرده ها در نظر شما ائمه معصومین باشن کاملا مخالفم.چون اینها نزد خدا از من و شما معتبر تر هستند و مرده خطاب کردنشون توهینه

  • ناشناس گفت:

   شما لطفا خودت به قرآن رجوع کن و بعد حرف بزن.
   اولین کسی که با مرده حرف زده شخص خداوند جل جلاله بوده در قرآن کریم فرموده سلام علی ابراهیم بهتره بری قرآن را بخوانی بعد در ذهن مردم شبهه بندازی خدا شما و همه گمراهانرا هدایت بکند.

  • کوردستانی گفت:

   پس چرا همون خدا گفته از نماز و صبر کمک بگیرید . بین خانه خدا و مقام ابراهیم دعا کنید . برید سر قبر سر قبر پیامبر چرا عمر خلیفه دوم وصیت کرده بود کنار پیامبر دفن بشه تو بیشتر می فهمی یا خلیفه سوم و چهارم

  • احمد گفت:

   دوست عزیز این سوالات و هزاران سوال مشابه آن پاسخ قرانی آن داده شده است اعتقادات شما و دیگران محترم است امیدوارم همه انسان ها در محضر خداوند متعال توانایی دفاع از اعتقادات خود را داشته باشند

 2. محمد گفت:

  جناب وحد.حرفاتون جالب بود.

 3. خدائی درست می فرمائید.معلومه که دردمندی .

 4. سهیل گفت:

  با سلام …
  مطالبتون خوب بود ممنون از زحماتتون
  گفته بودین برای تبادل لینک در قسمت نظرآت بفرستیم
  من شما را همین پنجشنبه لینک می کنم شما هم مرا لینک کنید
  ممنون

 5. فاطمه گفت:

  ببخشید شما تو تلگرام هم کانال دارید؟فکر میکنم لازمه ک این مطلب رو حتما توی ی اپلیکیشن مثل تلگرام هم اشتراک بذارید ک تعداد نفرات بیشتری از این مطالب استفاده کنن…

 6. شاهین گفت:

  دومین جای مقدس یهودیان در همدان است که به مقبره استر و مردخای

 7. مصلح گفت:

  سلام دوستان
  منم با آقای موحد موافقم. خوبه خودتون هم قیاس کردین کار خرافی و دور از دین اونا رو با عملی که برخی از ما مسلمانان انجامش میدیم. وقتی برا اونا اشکال داره و نشأت گرفته از عقاید تحریف شده توراته چطور برای ما مشکل نیست؟ از طرف دیگه ما ملتی هستیم با دینی کامل و جهانی و بدور از هر گونه تحریف لذا قرار نیست هر کاری اونا کردن مجوزی برای ما هم ایجاد کنه. بهتر نیست به به جای تقلید و کپی کردن رفتار اونا برای عقب نماندن از قافله خیالی تمدنشان، به کتاب خدا و سنت نبوی و ائمه خود مراجعه کنیم؟

 8. در بند خالق باش تا آزاد از همه چیز باشی گفت:

  رجوع کنید به
  سخنرانی استاد رائفی پور
  در مورد
  صهیونیسم مسیحی
  حضرت زهرا سلام الله علیها
  باب اسفنجی
  پاندای کونگ فو کار
  شیطان پرستی
  کفر و شرک و نفاق

 9. مهدی گفت:

  سلام. از مطالب سایتتون استفاده کردم آموزنده بودند. تشکر میکنم

 10. اکبر فیض ابادی گفت:

  دین و عبادت هر قومی برای خودش قابل احترامه ونوشتن ارزو بنظرم باعث میشه ادم به اون چیزی که میخواد فکر کنه و کلا جالبه /بهتر از قمه زدن تو محرمه

 11. ناشناس گفت:

  دوست عزیز ظاهر اینکار مثله نوشتن روی کاغذ یک کار بیهوده و جاهلانس چون خداوند به همه چیز آگاه هست و لازم نیست روی کاغذ بنویسیم ولی اینکه اینقدر پافشاری میکنن برای مهم جلوه دادن این دیوار برای بقای یهودیته چون هر چیزی با نمادش پابرجاس و اپه این دیوار ازبین بره 100سال دیگه یهود هم از بین میره چون مردمش صدساله هر روز نمیان پای این دیوار همونجور که اگه کعبه از بین بره حج از بین میره و صد سال دیگه اسلام از بین میره نماد مهمترین چیزه یک جریانه

 12. عارف گفت:

  مسی – نیمار – ژاوی – پیکه همه به اون جا رفتن …
  واقعا متاسفم برای خودمون که به خودمون اعتقاد نداریم ولی اون ها …

  خییلی ممنون از شما واقعا مطلب مفیدی بود.
  یا علی

 13. اگرسلیمان امروز زنده بود ، قطعا قومش را نفرینی بزرگ می کرد.

 14. کوردستانی گفت:

  پس چرا همون خدا گفته از نماز و صبر کمک بگیرید . بین خانه خدا و مقام ابراهیم دعا کنید . برید سر قبر سر قبر پیامبر چرا عمر خلیفه دوم وصیت کرده بود کنار پیامبر دفن بشه تو بیشتر می فهمی یا خلیفه سوم و چهارم

 15. aftumat گفت:

  سلام
  در اینستاگرام منتظر شما هستیم…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *