ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﺏ !

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﺏ !
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﺏ !
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﻠﯿّﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻔﻪ ﺷﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭﻻﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﺘﺸﺎﻥ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ
ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺍﻧﮕﺎﺭﻓﻘﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ !
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﮓ ﻋﺮﺏ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ !
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ
ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺷﻬﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ
ﻭﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ،ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻣﺰ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺯﻫﺮﺍ !
ﮐﻨﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﺕ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ
ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭼﮏ ﮐﻨﯽ ﻣﻌﺪﻥ ﺟﮏ
ﻫﺎﯼ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ !
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭﻋﻤﻞ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ !
ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ﺍﺯﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻏﺮﺏ
ﺧﻂ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ
ﺭﺍﻧﻤﯿﭙﺴﻨﺪﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻧﺪ !
ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻭ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﻭ
ﻣﺒﻌﺚ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯿﮑﻪ
ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﻭ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﺍﺑﺪﻭ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻟﻬﺎﻡ ﭼﺮﺧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻭ ﻧﺎﻥ
ﺧﻮﺭﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ !
ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺗﻮﺭﺍ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ
ﺿﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ !
ﺯﺩﻥ ﻧﺎﺭﻧﺠﮏ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ
ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﯿﺌﺎﺕ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺳﻠﺐ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ !
ﻧﺸﺮ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﻭ ﺑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ !
ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﻧﯿﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ (ﻉ ) ﺭﺍ ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ !
ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭﯼ
ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻼﮎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ !
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﯿﭽﺎﺭﮔﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽ
ﻧﺎﻟﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺍﺯﺧﺮﺝ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍﻧﯿﻬﺎﯾﺸﺎﻥ
ﺭﺍﺻﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎﮐﻨﻨﺪ !
ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ،ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺟﺎﻥ !
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﺮ
ﺍﺳﺖ
ﭘﺲ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎﻫﻢ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﺏ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

17 پاسخ به “ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﺏ !”

 1. لیلی زهرا محمدی مسلمان گفت:

  هههه واقعا که ضریح مبارک حضرت عباس!!! بت پرست مشرک که آسایش مردم رو سلب میکنین.اینم واسه ی اینکه دلت نشکنه eid Mubarak.مطلبات خوبه ولی شیعه گرایی خیلی حال بهم زنه کلا به ذات پاک خدا و قرآن مقدس و پیامبر اسلام و اطرافیان ایشون توهین میشه و به جای خدا امام هاتون رو میپرستید شاه اسماعیل هم باعث شد بیشتر مردم ایران از ترس جونشون گمراه بشن و شیعه یا همون مشرک امام پرست بشن.

 2. ممد گفت:

  لطفا گه زیادی نخورید

 3. !!!!!!!!!!!!! گفت:

  وبلاگ نویس عزیز آسوده بخواب
  چون همه اشتباه میکنند به جز شما
  چون هرکس کوروش را دوست داشت ایلومیناتی فریبش داده
  چون خودت تا حالا یک خط صادق هدایت و نیچه نخوانده ای
  چون به خودت اجازه میدهی درباره پوشش دیگران تصمیم گیرنده باشی
  چون در توهم مبارزه علیه شروبدی و فراماسونری زندگی میکنی
  چون فرق شاهین نجفی و الهام چرخنده را نمیدانی
  چون نمیدانی فرق هنر و سواستفاده از شهرت چیست
  دوست عزیز حتی اگه دیگران اشتباه میکنند باید حق اشتباه کردن رو بهشون داد

 4. مهدی گفت:

  یعنی حرف دلمو زدی..مدت ها بود میخاستم چنین متنی بنویسم…ممنون

 5. ایرانی گفت:

  لطفا ولایت رو به کوروش بددبخت ربط نده جمعش کن.همه که نباید با شما باشن.هرکی عقده ای داره.کوروش به تو امثال نو نیاز نداره.استقلال آزادی جمهوری ایرانی.

  • یه نفر گفت:

   خیلی هم ربط داره چون امثال تو دم از عدالت کوروش میزنید و میگید روز کوروش تو تقویم ما نیست و از این غلطای اضافه.
   از این کشور و دین و … بد میگید و حس میکنید علامه دهرید.

 6. یکی غیر از تو گفت:

  چقدر نادان و بی سوادی
  جای اینکه بری ساپورت دخترای بیچاره رو افشششششا کنی اگه یک ذره و فقط سز سوزن از امامت،علی بهره بردی، برو دزدی سران مملکت رو افشل کن
  چرا نمی کنی؟
  دو حالت داره
  یا مزدوری
  یا سرتو مثل کبک کردی تو برف

 7. علی گفت:

  سلام ادمین عزیز
  من آدم مذهبی نیستم اما از اینایی که هی کروش کروش میکنند ولی با اینکه کروش گفت گفتار نیک پندار نیک کردار نیک بازم میرن تو فیس بوک هرچی از دهان های نجسشان در میاد به قرآن و پیامبر ما میدن و اسمشو میذارن وطن پرستی متنفرم به امید روزی که یاد بگیریم اگر هم اختلاف سلیقه ای با هم داریم آخرش هم وطنیم ممنون از مطلب جالبت التماس دعا

 8. جواد گفت:

  من شمارو لینک کردم لینکم کنید

 9. رها خواهر پسر شجاع گفت:

  هه…کی این متنو نوشته واقعا؟؟؟…کالایه ایرانی بخریم؟؟…هه هه…جالبه…کالایی ک دوروزه خراب میشه چرا بخریم؟؟…پولی ک بازحمت خانواده هامون بدست میادو بریزیم تو جوب اب ک مثلا بگبم ما ایرانیا چون اریایی هستیم کالایه ایرانی میخریم؟؟؟….اره خب ماشالا بعضی از این سران مملکت ک جیباشون پره و شبا بجای بالشه پر و الیاف مصنوعی بالش پولایی رو ک حق الناسه رو کش رفتن بزارن زیره سرشونو ککشونم نگزه ک اون بیرون دور از دنیای تجملات یه بچه ای داره سره گشنه میزاره زمین…میخوابه ک سر و صدای شکم گرسنشو نشنوه منم بجایه اونا بودم تبلیغ کالای ایرانی رو میکردم ولی همش ب تظاهر…مطمئنم اون ادم لباس زیرشم مارکه و خارجی….برید…برید خجالت بکشید از کاراتون انقدم پایه این کوروشه بنده خدا رو نکشید وسط….ایران زمانی ایران بود ک دینش زرتشت بود….ک وقتی پادشاهش..کوروش بود…..

 10. shapaloo گفت:

  تا به حال شما ها واسه هموطنانتون که تو جنگ قادسیه کشته شدن عزاداری کردین؟؟

  تا به حال واسه پادشاهان هخامنشی قیلم ساختین؟؟

  نه شما واسه مختار سقفی ای فیلم ساختید که اولین نفری بود که عمر رو مجاب به حمله به ایران کرد

  تف به این ذات ضد ناسیونالیسم

 11. محسن رحمتی گفت:

  آسوده نخواهید خوابید

 12. abdollahs5 گفت:

  عالی بود!!!!

 13. عليرضا گفت:

  محشر بود..ممنون حرف دلم رو زديد….

 14. آیلین گفت:

  عـــــــــــــــــــالی بودددد

 15. ناشناس گفت:

  طرف دم از گفتار نیک میزنه اما گفتار نیکش بی حرمتی به مقدسات مسلموناست..اون کوروشی که ما میشناسیم با خدایی که بعضی ها به اسم کوروش ساختن خیلی فرق میکنه…اینجا اونایی که ادعا میکنند کوروش رو دوس دارن هم به حرفاش عمل نمیکنند…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *