فراماسونری چیست؟

فراماسونری چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

فراماسونری:

در لغت به معنای (بنّای آزاد) یا (معماران آزاد) است . این سازمان،ماهیتی مخفی،پیچیده نهان – روشانه و مخوف دارد. اگر چه فراماسونرها برای خود پیشینه ی بسیار بسیار قدیمی تاریخ جعل می كنند،اما پیدایش یك سازمان مخفی با اغراض مشخص سیاسی و ایدئولوژی لیبرالی درخدمت سرمایه داران غربی را می توان مربوط به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم دانست.

فراماسونری به لحاظ تشكیلاتی،حاصل تغییر صورت یافتن اصناف قرون وسطایی معماران و بنایان انگلیسی و فرانسوی است كه در قرن هیجدهم كاملاً از حالت یك صنف خارج شده و با تكیه بر ایدئولوژی لیبرالی و حمایت های گسترده ی بورژواهای اروپایی به بازوی سازمانی بورژوازی اروپا (به تعبیر دقیق تر،نخستین بازوی سازمانی بورژوازی لیبرال غرب) تبدیل شدند.
فراماسون ها در مراكزی تجمع می كردند كه آن را (لُژ) می نامیدند. در ژوئن 1717 چهار لژ بزرگ در لندن با هم تجمع كردند و اولین لژ بزرگ فراماسونری جهان را بوجود آوردند. به سال 1723 اولین كتاب (اساسنامه فراماسونری) به وسیله ی دكتر (آندرسن) تحت نظر لژ بزرگ منتشر گردید. در سال 1763 لژ بزرگ اسكاتلند تشكیل گردید.
فراماسونری به عنوان یك تشكیل سیاسی – لیبرالی كه در خدمت اغراض قدرت طلبانه ی سرمایه داران غربی قرار دارد،به شدت از اسطوره ها و برخی مفاهیم سوداگرانه و زرسالارانه ی یهودیت تحریف شده متأثر و ملهم است. به عنوان مثال روی بسیاری از دیپلم- های فراماسونری،نقش واژه ی (یهوه) (خدای بنی اسراییل مطرح شده در تورات به زبان و خط عبری) درج گردیده است. در بسیاری مراسم رسمی ماسون ها،آهنگ (ملكمب) نواخته می شود و سرود تقدیس از آیات تورات تحریف شده خوانده می شود. در باورهای ماسونی،لژهای فراماسونری به مثابه ی یك نمونه ی كوچك معبد سلیمان تلقی می گردد.
دیوارهای لژها به صورت تمثیلی و سمبلیك به شكل معبد حضرت سلیمان تزیین می گردد. اغلب عناوین درجات عالی و گراندماستر 33 گانه ی ماسونی از تاریخ قوم یهود اقتباس شده است. اسناد تردیدناپذیر تاریخی نشان می دهد كه فراماسونری از حدود قرن هیجدهم در پیوند نزدیك و تنگاتنگ با جریان یهودگرایی نژادپرست افراطی ای بوده است كه پس از كنگره ی 1897 بال،خود را صهیونیست نامیدند. صهیونیسم،ایدئولوی (شووینیستی) زرسالاران یهودی است و فراماسونری از تشكل های پنهانی و مخفی تر و در عین حال فراگیرتر زرسالاری جهانی است كه هسته ی مركزی آن همان بورژواهای یهودی هستند.
فراماسونری بر پایه ی یك تفسیر اومانیستی از عالم قرار دارد و اگر چه به یك (معمار كائنات) – كه روایت ماسونی خدا و بیان دیگری از (خدای ساعت ساز) فیلسوفان عصر روشن گری و (دئیست)ها است – معتقد است،اما این خدای مورد نظر ماسونی ها فاقد توحید در ربوبیت تشریعی است و هیچ پیامبر یا دینی را نفرستاده است.
بر این اساس،ماسونیسم بر پایه ی نحوی الحاد پنهان و شرك آشكار آمیخته با نژادپرستی

یهودی پدید آمده است. چون گردانندگان و رهبران لژهای فراماسونری كلان سرمایه داران بزرگ هستند،ماسون ها پیوندهای نزدیك با سرمایه داران دارند و البته باورهای مبنایی ماسونی كه به شدت شبه لیبرالیسم است،موجب گردیده كه زمینه های تئوریك نیرومندی نیز برای پیوند میان فراماسونری و زرسالاران بوجود آید.
اصول اساسی باورها و اغراض ماسونی را علی رغم پنهان كاری شدیدی كه جهت مخفی نگه داشتن آن می شود،می توان این گونه برشمرد:
1. اعتقاد به (خدای ساعت ساز)؛
2. بی اعتقادی به شرایع و انبیاء؛
3. عدم پایبندی به یك دین خاص و احكام آن؛
4. اعتقاد به (اصل پیشرفت) و مشهورات مدرنیستی مانند (توسعه)؛
5. اعتقاد به این كه تمدن مدرن،متكامل ترین و بهترین صورت تمدن بشری است؛
6. اعتقاد به مفهوم لیبرالی آزادی بویژه اباحه گری
7. ایده ی تشكیل دولت واحد جهانی بر پایه ی شعار لیبرالی – ماسونیِ (برابری،برادری،آزادی)؛
8. پیش برد اهداف استعماری – بورژوازی انگلیس و آمریكا و دیگر سرمایه داران جهانی تحت لوای پیش برد (تمدن)،(مدنیت) و (پیشرفت)؛
9. ایجاد و گسترش نظام تعلیم و تربیت (سكولاریستی)؛
10. گسترش دایمی نفوذ جهانی فراماسونری و تشكیل یك دولت لیبرال – سرمایه داری جهانی به رهبری فراماسونرها
11. و علاقه ی شدید به اسطوره ها و علایم و شعایر یهودیت وتورات تحریف شده و اغراض شدیداً سداگرانه و طمع ورزانه زرسالاران یهود و پیوند نزدیك با صهیونیسم جهانی.
فراماسونری،ساختاری نهان روشانه و مخفی دارد و ورود افراد به داخل آن،توأم با انجام مقررات خاص و امتحان ها و آزمایش های بسیار است. فراماسون ها از حدود قرن هفدهم به بعد،بیشترین نقش را در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی،نظیر انقلاب فرانسه،جنگ- های استقلال آمریكا،انقلاب انگلیس و نظایر آن داشته اند.
از حدود قرن هیجدهم به بعد نیز فراماسون ها به گسترش دامنه ی نفوذ خود در ممالك آسیایی و آفریقایی پرداختند و نقش مهمی در زمینه سازی برای استقرار و تحكیم سلطه ی دولت ها و كمپانی های سرمایه داری غربی در آن مناطق داشتند.
شعار (برابری) مورد نظر ماسون ها،تكرار همان برابری حقوقی صوری مورد نظر لیبرال ها است كه در باطن خود بر پایه ی نابرابری و بی عدالتی اقتصادی – اجتماعی بنا شده است. مقصود ماسون ها از (آزادی) نیز مفهوم لیبرالی آن است كه در تضاد با معنای دینی آزادی و آزادی راستین انسانی قرار دارد. (2) ماسون ها یكدیگر را (برادر ماسونی) می خوانند و نوعی تجسم و انسجام تشكیلاتی خاص نسبت به یكدیگر و نسبت به باورهای خود دارند. در حالی كه دایماً جهانیان را به دست برداشتن از عقاید خود به ویژه عقاید دینی و (تولرانس) دعوت می كنند. اساساً (تسامح و تساهل) در عقاید دینی و (پلورالیسم دینی) از شعارهای معروف فراماسونرها،برای درهم شكستن سد مقاومت باورهای دینی و سنتی در مقابل هجوم استیلاجویانه ی سرمایه سالاری و استعمار بوده است.
فراماسونری در ایران از تشكل های ذی نفوذ و پیچیده و خطرناكی بوده كه در مسیر اغراض استعمار و امپریالیسم حركت كرده است و در نهادهای حكومتی دوران قاجار (از اواسط قاجاریه به بعد) و به ویژه حكومت پهلوی و نیز نهادها و مراكز مطبوعاتی و فرهنگی و هنری ایران سلطه ی تام و تمام داشته است. حضور فعال و خطرناك،اما بسیار پنهانی آن در بسیاری از قلمروهای فرهنگی و مطبوعاتی و هنری،در سال های پس از انقلاب نیز تا حدود زیادی وجود داشته و یا قوت گرفته است. تشكل ها و جریان ها و مطبوعات و افراد وابسته به فراماسونری یا متمایل به آن از لحاظ فكری در هیأتی كاملاً پنهان كارانه و نهان روشانه و منافقانه مروّج ایده ها و شعارهای لیبرالی و جاده صاف كن بازگشت سلطه ی سرمایه داری در ایران پس از انقلاب بوده و هستند و طیف پیچیده و نفوذی و پنهان كار فراماسونری پشت صحنه و كارگردان و نیز منبع اصلی تغذیه ی مالی و تبلیغاتی تهاجم فرهنی – سیاسی علیه انقلاب و آرمان های اسلامی و معنوی در یك دهه ی گذشته بوده است. از خطر حركت های بسیار نهان روشانه و منافقانه ی فراماسونری علیه تفكر اسلامی و انقلاب دینی و آرمان های معنوی آن و به منظور استحاله و نهایتاً براندازی انقلاب،به هیچ روی نباید غافل شد.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

40 پاسخ به “فراماسونری چیست؟”

 1. حمیدرضا رمضان گفت:

  با سلام
  مطالبتون جالب است و اگر امکان دارد درباره استاد رائفی پور هم مطلبی بگذارید از جمله بیوگرافی ایشون و… ممنون

 2. علی قدرتی گفت:

  این همه درآمد دولت به کجا می‌رود؟
  از لحاظ میزان ذخایر نفتی سومین کشور دنیا هستیم. در گاز هم دومین کشور دنیا هستیم. ده درصد معادن دنیا (فلزات، سنگ های قیمتی و …) هم در ایران است. دولت این همه درآمد دارد و با این حال همیشه ناله می کند و از مردم می‌خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند.
  مبلغی را کارت به کارت می‌کنید و 900 تومان از حسابتان کم می‌شود. می‌خواهید ببینید در کارت بانکی چقدر پول دارید 125 تومان از حسابتان کم می‌شود. حساب کنید در کل کشور چه درآمد بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند.
  جمع هزینه های دریافت گذرنامه 150 هزار تومان است. یک خانواده 4 نفری باید 600 هزار تومان بپردازد تا گذرنامه بگیرد و اگر بخواهد توسط پرواز هوایی از کشور خارج شود باید عوارض خروج هوایی که آن هم نفری 150 هزار تومان است را بپردازد. یعنی برای چهار نفر مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت می شود برای هیچ چیز.
  هزینه بیمه کردن اتومبیل سواری حدود یک میلیون تومان است. هزینه دریافت گواهینامه پایه یک هم یک میلیون تومان.
  درآمد جرایم رانندگی چقدر است؟ از یکی از سربازهایی که در چهار راه‌ها جریمه می کنند بپرسید که امروز چقدر جریمه نوشته. با کمال تعجب رقمی مثل 12 میلیون تومان را خواهید شنید. ببینید در کل کشور چقدر می شود!
  با این حال، دولت پول ندارد و همیشه از مردم می خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند و مرتبا بهای برق، گاز و آب را افزایش می دهد.
  قیمت بنزین و گازوئیل یکدفعه افزایش داده شد. قیمت بنزین در مدتی کوتاه از صد تومان به هزار تومان رسید. چقدر درآمد دولت افزایش یافت؟
  به قبض آّب، برق، گاز یا تلفن دقت کنید. ببینید روی یک قبض چند نوع مالیات و عوارض نوشته شده! در مغازه ای که سه عدد یخچال دارد مبلغ قبض برق به یک میلیون تومان می رسد.
  افراد خیر چقدر به دولت کمک می کنند و کارهای دولت را انجام می دهند؟ کمیته امداد چقدر درآمد دارد؟
  درآمد حاصل از کشت و صنعت مغان، ذوب آهن اصفهان، تراکتور سازی تبریز و سایر کارخانه های نیمه دولتی چقدر است؟
  و همچنان مردم از منت کشیدن برای ماهی 45 هزار تومان خلاصی ندارند.
  کسی که می خواهد خانه ای بسازد باید مبلغ گزافی مثلا 100 میلیون تومان به شهرداری بپردازد. کسی که مغازه می سازد مبلغ بزرگ تری مثلا 300 میلیون تومان باید بپردازد. خلافی هایی که از ساخت و سازهای بدون مجوز دریافت می شود، هزینه های انشعابات آب، برق و گاز، عوارض سالیانه مسکن، عوارض سالیانه خودرو، عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی …. مواظب باشید دود از کله تان بلند نشود.
  عوارضی که در اتوبان ها از سواری ها و کامیون ها دریافت می شود مانند چاپخانه ای است که شب و روز پول چاپ می کند. کامیونی که از تبریز به راه می افتد تا به تهران برسد 60 هزار تومان عوارض می دهد. همین طور در مسیر اصفهان، بعد در مسیر شیراز، بعد بندر عباس، در مسیر برگشت هم همان مبالغ را دوباره پرداخت می کند و این همه بر قیمت جنسی که در کامیون حمل می شود افزوده می گردد. حتی در تنگه هرمز نیز از کشتی ها عوارض گرفته می شود.
  خودروسازان، ماشین های سواری را که به قیمت کم تر از 10 میلیون تومان تمام می شود به قیمت بالای 30 میلیون تومان به مردم می فروشند. کامیون ها و تریلی ها را هم که خدا می داند.
  در اکثر خیابان ها پارکبان وجود دارد و برای نیم دقیقه پارک کردن ماشین باید هزینه بپردازید. هر پارکبان روزانه مبلغی حدود 100 هزار تومان به دولت می پردازد. ببینید در کل کشور چقدر می شود.
  به هر پارک یا ترمینالی که با ماشین بروید باید ورودیه پرداخت کنید. همین طور است شهرک های نمایشگاهی.
  ارث نیز شامل مالیات می شود و در حدود 30 درصد مبلغ ریالی ارث به دولت پرداخت می شود.
  با این وجود، دولت بی پول است و از مردم می خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند و نان را گران می کند.
  کسی که برای موردی مثل چک برگشتی شکایت می کند باید به مبلغی مثلا پانصد هزار تومان تمبر باطل کند. هر چه مبلغ مورد شکایت بیشتر باشد مبلغ تمبرهای باطل شده نیز بیشتر می شود و مثلا باید به قدر پنج میلیون یا ده میلیون تومان تمبر باطل کند. بعد دادگاه تشکیل می شود و فرد محکوم را دولت جریمه می کند. یعنی هر دو طرف را دولت سرکیسه می کند اما خدا می داند که حقدار چه موقع به حقش خواهد رسید.
  گمرک چقدر درآمد دارد! یکی برای وارد کردن ماشین 100 میلیون تومان هزینه گمرک پرداخت می کند. برای هر کالایی که وارد می شود درصدی باید پرداخت شود. چقدر واردات وجود دارد! چه رقم بزرگی می شود! سپس کالاهای فوق را وارد کننده به عمده فروش می فروشد و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می دهد. عمده فروش به خرده فروش می فروشد و 9 درصد مالیات می دهد. خرده فروش به مصرف کننده می فروشد و 9 درصد مالیات می دهد. چه اجناس خارجی و چه اجناس تولید داخل هر چند بار که دست به دست شوند برای هر بار 9 درصد مالیات پرداخت می شود. تصور کنید که چه درآمد بزرگی برای دولت ایجاد می شود و این باعث می شود قیمت اجناس تا چند برابر افزایش یابد!
  لذا تولید کننده ها مواد اولیه را به قیمت بسیار گرانی تهیه می کنند و نیز مبلغ زیادی برای برق، گاز و آب (که بصورت تصاعدی محاسبه می‌شوند) می‌پردازند و قیمت محصولی که تولید می‌کنند بسیار زیاد می‌شود و به دنبالش میزان فروش کاهش می یابد و ناچار می‌شوند حقوق کمی به گارگرها بپردازند و تعداد کارگرها را به حداقل برسانند و یا واحدهای تولیدی را تعطیل کنند. بسیاری از مردم حداقل حقوق را دریافت می کنند اما نوبت به دولت که می‌رسد می‌گوید موادی که از معادن استخراج می‌شوند، بنزین، گازوئیل، تولیدات پتروشیمی، میل گرد، تیرآهن و … باید به قیمت جهانی به مردم فروخته شوند اگرچه به قیمت بسیار پائینی تولید می‌شوند.
  مردم ایران با بسته شده راه های درآمد شان به ناچار سرمایه شان را به بانک ها منتقل می کنند تا از سود سپرده بانکی استفاده کنند که برای از بین بردن این درآمد نیز دولت مرتبا به بانک ها دستور می دهد تا سود سپرده ها را کم کنند.
  از تمامی این ها که گفتیم بگذریم. در حرم امام رضا چندین محل جمع آوری نذورات وجود دارد. یکی چک می دهد، یکی گردن بندش را می دهد، یکی پول نقد می دهد، دیگری به حساب واریز می‌کند. خلاصه این که با درآمد شهر مشهد می توان یک مملکت را اداره کرد. من از یکی از جمع آوری کنندگان نذورات پرسیدم که این پول ها به کجا می روند؟ او جواب داد: “به اداره بهزیستی”.
  ولی می دانیم که بهزیستی همیشه با کمبود بودجه مواجه است و اگر افراد خیر کمک نکنند نمی تواند اموراتش را اداره کند!
  قم چقدر درآمد دارد؟ جمکران چقدر؟ شاه عبدالعظم چقدر؟ چندین هزار امامزاده وجود دارد، درآمدشان چقدر می شود؟ فکر می کنم از کله تان دود بلند شد.
  چقدر ملک در اختیار سازمان اوقاف است؟ از کرایه این املاک چقدر درآمد دارد؟ سازمان اوقاف در سال 1385 بیش از 7400 ملک و بیش از 58 میلیارد تومان درآمد داشت و حالا درآمدش بیشتر از 4 برابر آن سال است.
  چقدر خمس و ذکات جمع می شود؟ مال امام چطور؟ همه مردم ایران فطره می دهند، چقدر می شود؟ خلاصه اینکه اگر یک از میلیون درآمدهای اماکن متبرکه و فطره به فقرا داده می شد، یک نفر فقیر در ایران پیدا نمی شد.
  این که مال مردم را پاک می کنند خیلی جالب است. می گوید 10 میلیون تومان بده به من تا دارایی هایت پاک شوند. همه می دانیم صحیح این است بگوید: «به کسانی که ظلم کرده ای حق شان را بده تا دارایی هایت پاک شوند». این یعنی اینکه تمامی این تشکیلات به منظور دزدی کردن طراحی و ساخته شده اند.
  حال به اینجا می رسیم که این درآمدها به کجا می روند. واضح است که این همه سرمایه اگر در داخل کشور می ماند حالا ایران از آمریکا هم ثروتمندتر بود. پس به خارج از کشور می رود. به جیب کسانی که دنیا را اداره می کنند.
  چه کسانی دنیا را اداره می کنند؟
  زمانی بود که کشورهای اروپایی با روش های قدیمی دنیا را استعمار می کردند. متوجه می شوند که نگهداری آن همه سرباز در کشورهای مختلف هزینه بسیار زیادی دارد و بهتر است بجای آن، در حکومت ها و مذاهب نفوذ کرده و از این طریق استعمار کنند. بعد انقلاب ساختگی فرانسه را به راه می اندازند و سپس شاه های اروپایی به ظاهر از قدرت کنار می کشند و ادعا می کنند که مقامی تشریفاتی هستند و در اداره مملکت نقشی ندارند و این دروغی بیش نیست و دولت ها توسط آن ها اداره می شود چون آن ها سرمایه غیر قابل تصوری دارند و برای تمامی امور دولت های دنیا برنامه ریزی و اعمال نفوذ می کنند. هم اکنون دنیا توسط خانواده های سلطنتی اروپایی و تعدادی خانواده یهودی اداره می شود که بارزترین آنها خانواده یهودی روچیلد (Rothschild) در انگلستان و ملکه انگلستان (الیزابت دوم) است. خانم الیزابت سه میلیون هکتار زمین در کشورهای مختلف دارد.
  این خانواده ها از 100 سال قبل برای همه چیز برنامه ریزی کرده اند و تمامی حکومت های دنیا برای آنها کار می کنند. دولت ها ملت ها را می چاپند و به آنها می فرستند. بانک های سوئیس را هم ایجاد کرده اند که بروز نمی دهند که چه سرمایه هایی را در آنجا تلنبار می کنند.
  روشی که برای اداره تمامی دنیا استفاده می شود این است که دولت ها با افزایش مالیات ها، عوارض، قبوض و … ملت ها را می چاپند و روز به روز راه های درآمد برای مردم بسته می شوند. این وضع در اروپا حتی شدیدتر از ایران است و اروپایی ها 70 درصد درآمدشان را مالیات می دهند. برای نگه داشتن ماشین در پارکینگ خانه شان باید مالیات بدهند. اگر اتومبیلی بخرند باید به اندازه قیمت آن مالیات بپردازند و …
  جالب این است که برای کشورهای اروپایی برنامه ریاضت اقتصادی هم تدوین می کنند تا دولت ها مردم را بیشتر از این هم بچاپند. برای ما هم برنامه اقتصاد مقاومتی را می نویسند. هر دو برنامه توسط یک نفر طراحی شده.
  برای اینکه دولت های دنیا بتوانند خفقان ایجاد کنند و مردم دنیا جرات اعتراض به دولت ها را نداشته باشند، بطور مداوم جنگ و وحشت در دنیا تولید می‌کنند. زمانی جنگ سرد را بین آمریکا و شوروی سابق تولید کرده بودند. سران حکومت شوروی اعضای فراماسونری بودند. بعد از جنگ سرد نوبت آن رسید که از مسلمانان برای ایجاد رعب و وحشت استفاده کنند. طالبان، القاعده، داعش، حکومت جمهوری اسلامی ایران و … همگی تولید شده اند تا عامل ایجاد وحشت و ترس باشند و جنگ بین اسرائیل و حماس نیز در همین راستا است.
  از روزی که استعمارگران تصمیم گرفتند که از سربازان استفاده نکنند، جاسوس هایی را به مجامع مذهبی تمامی دنیا فرستادند و کم کم هدایت طرز فکر و ایدئواوژی مسلمانان را به عهده گرفتند. تعدادی خانواده یهودی در زمان حکومت عثمانی مسلمان شدند تا بتوانند در حکومت و مجامع مذهبی نفوذ کرده و در جهت براندازی امپراطوری عثمانی و ترویج افکار خرافی تلاش کنند. هم اکنون نواده های آن ها در تمامی کشورهای اسلامی شریان های اقتصادی را در دست دارند و و دولت های اسلامی کاملا تحت کنترل این یهودی ها هستند. دولت های اسلامی را وادار می کنند تا در جهت ترویج افکار خرافی، تحریک مسلمانان بر علیه دنیا و تولید تروریست سرمایه گذاری های کلانی بکنند.
  شما ملاحظه می کنید دولت ادعا می کند که دچار کمبود بودجه است. اما عاشورا که می رسد بنرهای پلاستیکی خیلی بزرگی که توسط دستگاه های مدرن و با هزینه بسیار زیادی چاپ شده اند در سرتاسر خیابان های تمامی شهرهای ایران نصب می شود.
  اگر به سخنان خامنه ای دقت کنید متوجه می شوید که همیشه از جنگ، دشمن، مکر و استکبار جهانی سخن می گوید. اما درست این است که بگوید که تا حالا هرچه شده را فراموش کنید و بیائید در صلح زندگی کنیم. اسلام دین رحمت است.
  تمامی دنیا با این سیستم اداره می شود که مثلا در ایران مردم عادی در سختی زندگی می کنند اما هنگامی که جذب سپاه، بسیج و سایر ارگانهای اسلامی می شوند منافع بسیاری نصیب شان می شود. مردم تمامی کشورهای دنیا به سختی پول در می آورند اما وقتی که جذب گروه های اسلامی می شوند کمک های فراوانی دریافت می کنند. در حقیقت این خانواده های یهودی که دنیا را اداره می کنند، تلاش می کنند تا کل دنیا را مسلمان کنند. چرا؟ جواب را مرحوم حسین پناهی داده:
  «اینکه شما در خانه چه برنامه‌ اى می ‌بينيد به ما مربوط است، اینکه در خيابان چه می ‌پوشيد به ما مربوط است، آنچه می نوشید و آنچه می‌ گوئید به ما مربوط است!
  با چه کسى بيرون مي رويد به‌ ما مربوط است،
  چه دینی داريد و چگونه آرایش ميکنيد به ما مربوط است؛
  اما …
  امنيت، قدرت خريد، کيفيت تحصيل، آينده فرزندان تان، تفريح جوانان تان، امنيت راه‌ها، مشکل مسکن و بقيه موارد:
  به ما مربوط نیست»
  یعنی هر کشوری که حکومتش اسلامی می شود دولت مجوز پیدا می کند که در همه چیز مردم دخالت کند اما خودش در مقابل هیچ چیزی پاسخگو نباشد.
  در تمامی کشورهای دنیا مردم در سختی زندگی می کنند اما وقتی که مردم جذب گروه های اسلامی می شوند منافع بسیاری نصیب شان می شود و به این نتیجه می رسند که در راه درستی قدم گذاشته اند. در ادامه این روند، مردم را از گروه های اسلامی به تدریج به گروه هایی مثل داعش و طالبان جذب می کنند. در گروه های تروریستی حقوق زیادی مثل 10 هزار دلار در ماه دریافت می کنند. ملاحظه می کنید که داعش روز به روز پیشرفت می کند. یک روز به مصر حمله می کند. فردا شهری را در یمن تسخیر می کند و ….
  در کشورهای اسلامی خرافات ترویج می شود و گروه های تروریستی هم به کشتن مردم خرافی تحریک می شوند تا همیشه مسلمانان درگیر جنگ و بمب گذاری باشند.
  در طول تاریخ، تولید خرافات، همیشه پر درآمدترین شغل بوده. این درآمد باعث شده که پیغمبر را معصوم کنند، 12 تا امام تولید کنند، آن ها را هم معصوم کنند، مراجع تقلید و رساله تولید کنند، چند صد هزار امام زاده بسازند، ولی فقیه تولید کنند، برای دنیا منجی بسازند و …
  شما در قران حتی یک کلمه در مورد این ها نمی توانید پیدا کنید. خدا با هیچ کس رودربایستی ندارد و اگر پیامبر یا کس دیگری معصوم بود در قران ذکر می شد. همچنین اگر امامی وجود داشت نامش گفته می شد. در قران گفته شده که از ولی تان پیروی کنید و با استناد به آن تفسیر می کنند که پیامبر، امامان و رهبر مسلمانان معصوم هستند. این گفته مثل این است که به کودک گفته می شود که به حرف پدرش گوش کند یا به مردم گفته می شود که از مسئولین پیروی کنند. این به معنی معصوم بودن پدر یا مسئول کشور نیست.
  پیامبر 21 عدد زن رسمی داشت. موقت ها را خدا می داند. در 54 سالگی با عایشه 9 ساله ازدواج کرد. در آیه 50 سوره احزاب هم به پیامبر اجازه داده شده که بدون پرداخت مهریه، زن های مومن برایش حلال شوند. امام ها هم هر کدام شان بطور متوسط 100 تا زن داشتند. نکته اینجاست که آدم معصوم از عهده یک زن به سختی بر می آید. صد تا زن و عصمت چطور یکجا جمع می شوند؟
  در آیه سوم سوره مائده ذکر شده که امروز دین تان را کامل کردم. یعنی تمامی مسائل دینی در قران بیان شده. از این آیه می توان فهمید که بغیر از قران و پیامبر، هر چیز دیگری که بنام دین تولید شده فقط برای این بوده که دزدها بتوانند دزدی کنند.
  استدلال می کنند که باید کسی باشد که راه را نشان دهد. در پاسخ باید گفت که این جهان محل امتحان است. هر کسی باید قران و هر آنچه را که لازم است مطالعه کند و بر اساس تصمیمی که در برابر مشکلات گرفته می شود ارزش اشخاص مشخص می شود. اگر کسی باشد که همه چیز را از خدا بپرسد و به مردم بگوید مثل این است که معلم یک نفر را آورده تا در جلسه امتحان به شاگردها تقلب برساند.
  امروزه سکان کشتی تولید خرافات به دست یهودی ها افتاده و میلیون ها صفحه تفسیر نوشته شده تا ثابت کنند که امام ها معصوم بودند. برای سنی ها هم برعکس این تفاسیر را می بافند تا همیشه جنگ و اختلاف بین شیعه و سنی حاکم باشد.
  این یک برنامه ریزی است که امام حسین یا امام رضا را این طور بزرگ و معصوم کرده اند تا راه باز شود برای معصوم کردن مرجع تقلید و ولی فقیه و در آخر نتیجه این می شود که هرچه مرجع تقلید یا ولی فقیه می گوید سخن خداست و مردم نباید در مورد دستورات مراجع تقلید یا ولی فقیه فکر کنند بلکه باید بدون چون و چرا اطاعت کنند.
  از آن طرف هم به داعش می گویند که شیعه کافر است و انسان را در حد خدا بزرگ می کند. بدینگونه انگیزه بزرگی برای داعش ایجاد می شود تا حرم های شیعه را منفجر و شیعه ها را قتل عام کنند.
  مرتبا تبلیغ می کنند که فلان افراد بیمار از امام رضا شفا گرفتند. اما اگر به آمار نگاه کنیم می بینیم که بیشترین موارد ابتلا به سرطان دنیا در ایران رخ می دهد و ایران از لحاظ میزان بروز بسیاری از بیماری های جسمی و روانی در صدر دنیا قرار دارد. اگر تنها یک مورد بیماری مثلا قطع نخاع توسط آزمایشات و تصویر برداری پزشکی تائید می شد و پس از رفتن به حرم امام رضا توسط آزمایشات و تصویر برداری پزشکی تائید می شد که فرد مذکور شفا یافته، در کتب پزشکی جهان توصیه می شد که برای درمان آن بیماری از حرم امام رضا استفاده شود.
  این خانواده های یهودی، تمامی کشورهای دنیا را به این شکل اداره می کنند که در کشورهای مختلف تشکل هایی مثل فراماسونری، کابالیسم، شیطان پرستی، حسینیه، هیئت عزاداران اباعبدالله الحسین و … را تولید می کنند. در این تشکل ها تعدادی جاسوس را به عنوان نماینده خدا معرفی می کنند که دائما در تماس با خدا هستند و گفته های خدا را به مردم می رسانند. تعدادی افراد عوام پیدا می شوند که این گفته ها را قبول می کنند و کاملا مرید آن جاسوس ها می شوند. مقامات اجرایی کشورها (وزرا، رئیس جمهور و روسای ادارات) از میان این افراد عوام انتخاب می شوند. بعد جاسوس ها از زبان خدا به افراد عوام می گویند که چطور کشور را اداره کنند.
  نمونه بازر این نوع مدیریت، آقای احمدی نژاد است که در کابینه اش یک صندلی خالی و متعلق به امام زمان بود. احمدی نژاد گفته بود: “امام زمان هر روز می آید و به کارهای دولت نظارت می کند و کشور را در مقابل دشمنان محافظت می کند”.
  امام زمان مرتبا از احمدی نژاد می‌خواست که یارانه پرداختی به نان، آب، برق، گاز و … قطع شود، قیمت بنزین، گازوئیل، فلزات، محصولات پروشیمی و … افزایش یابد و به قیمت جهانی برسد. مالیات ها، عوارض و هرآنچه که از مردم گرفته می شود افزایش یابد تا بودجه دولت افزایش یابد، به نفت وابسته نباشد و مملکت پیشرفت کند. احمدی نژاد مطابق برنامه های امام زمان عمل کرد، روحانی هم همان مسیر را ادامه می‌دهد غافل از اینکه این سرمایه ها به بانک های سوئیس منتقل می شوند و در دست دولت نمی‌مانند.
  به جرج واشنگتن (نخستین رئیس جمهور آمریکا. او فردی فراماسون بود) گفته بودند که واشنگتن شهر خدا است و خدا در این شهر فرود خواهد آمد. جورج واشنگتن را هم پیامبر خدا کرده بودند. همانطور که احمدی نژاد را یکی از 313 نفر اصحاب امام زمان کردند.
  مسئولین رده بالای کشور آمریکا از میان افراد فراماسون انتخاب می‌شوند. مجسمه‌ها و نمادهای فراماسون در کاخ سفید و بسیاری از میادین واشنگتن ساخته شده و حتی روی دلار چاپ شده‌اند تا در ذهن افراد فراماسون جنبه مقدس پیدا کنند. بدین شکل به برنامه هایشان جنبه مقدس و الهی می‌دهند تا افراد عوامی که از فراماسونری به قدرت می‌رسند تصور کنند که افراد برگزیده خدا هستند و بدون چون و چرا برنامه‌های خدا را که توسط سازمان فراماسونری در اختیارشان قرار می‌گیرد اجرا کنند.
  در ایران نیز برنامه مشابهی انجام می‌شود و افراد عوامی که به قدرت می‌رسند تصور می‌کنند که افراد برگزیده خدا هستند و بدون چون و چرا برنامه‌هایی که به اسم خدا و امام زمان دیکته می‌شود را اجرا می‌کنند.
  شما می‌بینید که مطهری، شریعتی، طالقانی و سایر افراد سیاسی که فهم و شعور داشتند را به شکل مرموزی کشتند چون می‌دانستند که نمی‌توانند برنامه‌هایشان را روی آن‌ها پیاده کنند.
  پر واضح است که کشور ثروتمندی مانند ایران، اگر توسط ملاها و این افراد عوام که هیچ اطلاعی از علم سیاست، اقتصاد، مدیریت و … ندارند اداره می شد، در عرض یک روز حکومت را از دست می دادند. این ها ظاهر حکومت هستند. در واقع حکومت توسط خانواده های یهودی اداره می شود.
  گروه های جاهلی مانند داعش یا طالبان اگر حمایت کننده نداشته باشند و راه و روش را به آن ها نشان ندهند، خود به خود از بین می روند اما ملاحظه می کنید که این گروه ها به سرعت پیشرفت می کنند.
  اگر در گوگل کلمات دلار و 11 سپتامبر را به زبان انگلیسی وارد کرده و دکمه جستجو را بزنید تصاویر دلارهای تا شده را نشان می‌دهد که روی 5 دلاری نقاشی برج دوقلو، روی 20 دلاری نقاشی آتش گرفتن برج دوقلو و روی 50 دلاری نقاشی فرو ریختن برج دوقلو چاپ شده. یعنی قبل از چاپ شدن دلار، نقشه 11 سپتامبر را کشیده بودند چون می‌دانستند زمانی خواهد رسید که در آمریکا بیلیونرهای جدیدی ظهور خواهند کرد که موی دماغ این خانواده های یهودی خواهند شد. برنامه این بود که آن بیلیونرها توسط مسلمان ها کشته شوند.
  لازم است متذکر شوم که هر نهضت، انقلاب، جنگ و رکودی که در جهان رخ می‌دهد توسط این خانواده های یهودی طراحی و تولید می‌شود. مثلا برای شروع انقلاب اسلامی، کارتر (رئیس جمهور آمریکا) دست در دست فرح و شاه دست در دست همسر کارتر، رفتند و بر سر میزی نشستند که رویش لیوان مشروب بود. این را از تلویزیون ایران پخش کردند و جرقه انقلاب را زدند. بعد از آن هم هیچ کس خمینی را نمی‌شناخت. مردم در طول روز به تظاهرات می‌رفتند و شب به رادیو بی بی سی انگلستان گوش می‌دادند. شاه هم روی بی بی سی پارازیت پخش می‌کرد. خمینی را بی بی سی به مردم شناساند و مرتبا پیام های خمینی را به مردم می رساند و می گفت که فلان روز، مردم فلان شهر تظاهرات کنند. یعنی انقلاب اسلامی نتیجه عمل بی بی سی بود.
  بعد از انقلاب هم فرماندهان ارتش و عده زیادی را اعدام کردند. برنامه این بود که فرماندهان ارتش اعدام شوند تا صدام جرات پیدا کرده و به ایران حمله کند. پیامبر پس از فتح مکه، مشرکین و دشمنانش را بخشید. صحیح این بود که خمینی هم بعد از پیروزی انقلاب، فرمان عفو عمومی می‌داد.
  بعد از آن هم عراق به ایران حمله کرد. بعد از 6 ماه صدام متوجه شد که اشتباه بزرگی مرتکب شده و چندین کشور واسطه شدند تا غرامت ایران را بپردازند و جنگ خاتمه پیدا کند اما ایران راضی به صلح نشد یعنی از 8 سال، شش ماه عراق مقصر بود، هفت و نیم سال هم ایران مقصر بود و راضی به صلح نمی‌شد. می‌گویند خمینی راضی به صلح نمی‌شد چون خاک کشورمان در دست عراق بود اما این گفته صحیح نیست چون هنگامی که او به صلح راضی شد نیز مقدار زیادی از خاک کشورمان در دست عراق بود. صدام هنگامی که آمریکا به عراق حمله کرد خاک ایران را پس داد.
  مسئله اینجاست که هفت و نیم سال از هشت سال را ایران مهاجم بود و حالا مدعی هستیم که کسانی که در جنگ کشته شده‌اند شهید هستند. مردم از بیچارگی نمی‌دانند چه کنند و دولت حقوق مردم را به خانواده شاهد و جانبازان می‌دهد. بیست و هفت سال از پایان جنگ گذشته و هنوز هم سهمیه های رزمندگان، جانبازان و اسرا روز به روز افزایش می‌یابد. عراق را هم دوست شماره یک ایران می‌دانند.
  مطلب دیگر این که این خانواده های یهودی حتی به خود یهودی ها هم رحم نمی‌کنند. این ها مسبب جنگ‌های اول و دوم جهانی بودند. کشتن یهودی‌ها در جنگ دوم جهانی هم جزئی از دستور کارشان بود که آن را “هولوکاست” نامیدند و بهانه ای است تا در کشورهایی مثل آمریکا مالیات پرداخت نکنند و هر قدر که می‌توانند زور بگویند.
  این که خامنه ای می‌گوید: “اسرائیل محو خواهد شد” برنامه ای است که توسط این خانواده‌های یهودی طراحی شده. این ها اسرائیل را در نقطه حساس مسلمان‌ها ایجاد کرده‌اند تا برای مدت درازی جنگ و خونریزی ایجاد شود و در آخر هم یهودی‌های مقیم اسرائیل به این نتیجه خواهند رسید که نمی‌توانند تا ابد جنگ کنند و اسرائیل را ترک خواهند کرد.
  بدین ترتیب هولوکاست دوم که عبارت از نابودی اسرائیل است رخ خواهد داد تا بهانه‌ای باشد در دست این خانواده‌های یهودی برای زورگویی و پرداخت نکردن مالیات.

  • arman گفت:

   فوقلاده بود مطالبتون خیلی خیلی جالب ممنون کاش میشد یک پل ارتباطی میگذاشتین از معلوماتتون بهرمند شیم

   • admin admin گفت:

    سلام ممنونم دوست عزیز ما تو ف ی س ب و ک با همین اسم پیجی داریم که میتونیم ارتباط داشته باشیم و دو گروه هم با همین عنوان رازهای شیطان پرستان1 و 2 . خوشحال میشیم بتونیم از اطلاعات شما هم استفاده کنیم

  • محمد گفت:

   هر چرت و پرتی ک دهنت میاد رو ننویس. صد در صد تو یه ماسون هستی. آخه احمق جان همه ادیان الهی به منجی باور دارن اونوقت تو میگی امام زمان رو اونا ساختن؟ نه تاریخ بلدی، نه دینت رو میشناسی، نه میفهمی اقتصاد ینی چی تازه از سیاست هم خبر نداری. ولی خوب میدونم که فیلم هالیوودی زیاد تماشا میکنی.

  • محمد گفت:

   اسکل جان، سال ۱۳۶۰ همین خانواده های یهودی میخواستن نظم نوین جهانی رو اعلام کنن که زد و سال ۱۳۵۷ ایران انقلاب شد و نقشه اونا رو بهم زد هیچی نمیدونی الکی ژست آدمای فهمیده رو نگیر.

  • مصطفی گفت:

   هیچکدوم از حرفهای شما رو باور ندارم . اگه حوصله داشتم از کامنت خودت طولانی تر جوابتو میدارم و دهنتو میبستم( ببخشید ولی تو به تمام مقدسات توهین کردی )

   دوستان چرا کسی به این یارو جواب نمیده؟؟؟
   یک قسمت از کامنتش ایناستدر طول تاریخ، تولید خرافات، همیشه پر درآمدترین شغل بوده. این درآمد باعث شده که پیغمبر را معصوم کنند، ۱۲ تا امام تولید کنند، آن ها را هم معصوم کنند، مراجع تقلید و رساله تولید کنند، چند صد هزار امام زاده بسازند، ولی فقیه تولید کنند، برای دنیا منجی بسازند و …
   شما در قران حتی یک کلمه در مورد این ها نمی توانید پیدا کنید. خدا با هیچ کس رودربایستی ندارد و اگر پیامبر یا کس دیگری معصوم بود در قران ذکر می شد. همچنین اگر امامی وجود داشت نامش گفته می شد. در قران گفته شده که از ولی تان پیروی کنید و با استناد به آن تفسیر می کنند که پیامبر، امامان و رهبر مسلمانان معصوم هستند. این گفته مثل این است که به کودک گفته می شود که به حرف پدرش گوش کند یا به مردم گفته می شود که از مسئولین پیروی کنند. این به معنی معصوم بودن پدر یا مسئول کشور نیست.
   پیامبر ۲۱ عدد زن رسمی داشت. موقت ها را خدا می داند. در ۵۴ سالگی با عایشه ۹ ساله ازدواج کرد. در آیه ۵۰ سوره احزاب هم به پیامبر اجازه داده شده که بدون پرداخت مهریه، زن های مومن برایش حلال شوند. امام ها هم هر کدام شان بطور متوسط ۱۰۰ تا زن داشتند. نکته اینجاست که آدم معصوم از عهده یک زن به سختی بر می آید. صد تا زن و عصمت چطور یکجا جمع می شوند؟
   در آیه سوم سوره مائده ذکر شده که امروز دین تان را کامل کردم. یعنی تمامی مسائل دینی در قران بیان شده. از این آیه می توان فهمید که بغیر از قران و پیامبر، هر چیز دیگری که بنام دین تولید شده فقط برای این بوده که دزدها بتوانند دزدی کنند.

   کسی نبود که به این چرندیات آقای علی قدرتی جواب بده …؟؟؟

  • علی موسی نژاد گفت:

   عالی نظر

  • کوروش گفت:

   احسنت به تحلیلی که انجام دادی درود بر روح هیتلر که با یهودیها جنگید درود بر نژاد آریایی

  • زین العابدین گفت:

   عزیز با عرض پوزش فراوان من این حرف های شما رو بی اساس و واقعا پوچ میدونم و گمان میکنم ک از چندین فیلم و چند شخصیت الگو برداری محض کرده ایید . در ضمن اطلاعات و مطالب باید از رفرنس معتبر درج بشه تا جوانان و نوجوانان تحت تاثیر لحظه ایی قرار نگیرند. چند همسر بودن پیامبر و امامان از کدوم منبع بودش??? حکومت جمهوریه اسلامی رو با القاعده و داعش یکسان دونستین???یجا صحبتی از مرحوم پناهی بود که امنیت رو گفته بود شما الان امنیت نداری???آیا پرسنل بسیج و سپاه پول پارو میکنن???واقعا برای امسال شما متاسفم خدا نکنه تفکری شبیه تفکر شما سکان هدایت این مملکت رو بگیره . در ضمن تو قرآن هم اومده ک اطیعو الله واطیعو الرسول و اولی الامر منکم . متاسفانه من شما رو با امثال شاهین نجفی سلمان رشدی نوری زاد برادر میدونم .

  • رضا گفت:

   واقعا ممنونم لطفا تماس بگیرید.

  • ایرانی گفت:

   بخشی از حرفهای شما اون اوایل بد نبود ولی در ادامه چرندیات خوبی تحویل دادید.خسته نباشید.

  • مسعود گفت:

   واقعاً کی هستی تو
   این اراجیف چیه:
   عد از آن هم عراق به ایران حمله کرد. بعد از ۶ ماه صدام متوجه شد که اشتباه بزرگی مرتکب شده و چندین کشور واسطه شدند تا غرامت ایران را بپردازند و جنگ خاتمه پیدا کند اما ایران راضی به صلح نشد یعنی از ۸ سال، شش ماه عراق مقصر بود، هفت و نیم سال هم ایران مقصر بود و راضی به صلح نمی‌شد. می‌گویند خمینی راضی به صلح نمی‌شد چون خاک کشورمان در دست عراق بود اما این گفته صحیح نیست چون هنگامی که او به صلح راضی شد نیز مقدار زیادی از خاک کشورمان در دست عراق بود. صدام هنگامی که آمریکا به عراق حمله کرد خاک ایران را پس داد.

   برو مغزت عمل کن بدبخت.

 3. محمد گفت:

  آقاي قدرتي سلام شما با اين صحبت‌‌‌هاي كه كرديد به زمين و زمان و همه شك داريد و از همه انتقاد مي‌كنيد خدا و پيامبر ايران – امريكا – يهود – فراماسونري خلاصه شما كه اين همه اطلاعات داريد و دانا هستيد كجاي كاريد لطفاً توضيح دهيد شما چه كاره‌ايد ولي خوب بلدي يدونه به ميخ بزني يدونه به نعل بابا با فهم (دانشمند)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. ولي من مطمئناً چون خودت نتونستي دستتو جايي بندكني و از همه چيز عقب موندي اين حرف‌ها را نوشتي و تنها و سرگردان و بي‌كس هستي. والسلام.

 4. محمد گفت:

  این یهودی هایی ک تو اینقدر ازشون تعریف میکنی و میگی خیلی سیاست دارن و زرنگن و … احتمالا همونایی هستن ک تو قرآن به خر! خوب توجه کن به خر تشبیه شدن همین و بس. الکی اینقدر این خر ها رو گنده نکن…

 5. علی موسی نژاد گفت:

  می دونستید چشم جهان بین همان تک چشم دجال است

 6. پری گفت:

  سلام
  آقای قدرتی مطالبتون جالب بود و نشانی از تفکر عمیقه اما همش درست نبود در معصوم بودن امامان و پیامبر هیچ شکی نیست برای فهمیدن این مطلب کافیه احادیث صحیح و روایات و نحوه ی زندگی این بزرگواران رو مطالعه کنید کوچکترین نقصی پیدا نخواهید کرد علمی که این بزرگواران در اون زمان داشتند رو حتی بزرگترین دانشمندان هم ندارند . در مورد نیامدن اسمشون در قران دلایلی هست که براحتی میتونید در اینترنت پیدا کنید. در ضمن ولی فقیهان ما معصوم نیستند . اگر دولت نتونسته کارشو خوب انجام بده ربطی به امامان نداره که اونها خودشون میفرمایند که دین رو نباید بازیچه ای برای امور دنیوی قرار داد.در مورد بودجه ی دولت باید بگم درسته درامد زیادی داره اما باید خرجها رو هم به طور کامل و دقیق محاسبه کرد و بعد قضاوت . در مورد نذریها هم باید بگم خود نذر مشکلی نداره اما حتما لازم نیست در حرم انداخته بشه شخص میتونه نذر کنه که اگه حاجت گرفت به یه نیازمند کمک کنه در درجه ی اول هم از خانواده و اقوام باشه تا به قول شما پولش به جیب دولت نره.در این زمانه خیلی ها راهو اشتباه میرن و حقو با باطل قاطی میکنن یا اسلامو گزینه ای انتخاب و عمل میکنن. دوست عزیز قدر امامانمون رو بدون که بدون ولایت اونها اعمال شما پذیرفته نیست و اگرم فکر میکنید اونها معصوم نبودن بهتره در این مورد بیشتر تحقیق کنید تا دشمن نتونه از ذهن شما سوءاستفاده کنه اونم با خراب کردن ذهنیتتون نسبت به امامان . باز هم میگم زنگینامه ی این بزرگواران در دسترس هست اول مطالعه کنید البته مطالعه ای که اونو با سوءاستفاده ای که از نام اون بزرگواران برای تلکه کردن مردم استفاده میشه مخلوط نکنید.امیدوارم خدا هر کسی رو که در راه دینش در هر کجا تلاش میکنه زنده و پاینده نگه داره

 7. kami گفت:

  سلام خدمت نویسندگان این مطالب کشور ایران که الان حدود 38سال است که انقلاب اسلامی اونو تصخیر کرده چه پیشرفتی داشته اوضاع مردم چه تغییری کرده یهودی به ماچه دین اسلام رو ببین چطور این ملاهای نعل بپا دارن پیاده میکنند ومردم را خام خودشون میکنند اون کسی که این مطالب رو مینویسید مرد باشید درمورد جنایت های 38 رژیم ایران بحث کنید وبنویسید ما از ریشه مشکل داریم هیچ کشوری سرمایه ایران رو نداره ولی یه عده بیشرف اومدن ویرونش کردن خدا لعنتتان کند

  • مسعود گفت:

   شما اول دیکته کلمات رو یاد بگیر تا بجای تسخیر ننویسی تصخیر بعد بیا اینجا ادعای فهم و دانش جنایت شناسی از رژیم کن.

 8. اميد گفت:

  اقاي قدرتي واقعا عالي بود ممنون

 9. اميد گفت:

  اقاي قدرتي واقعا عالي بود از اطلاعاتتون ممنونم

 10. احمد گفت:

  آقاي علي قدرتي،درمتن شما،اطلاعاتي بعضاصحيح اماتناقضاتي بس عجيب،درهرصورت تناقضاتش قدري مزاح كونه بود….

 11. هیربد گفت:

  فراماسونری در ابتدا جنبشی لیبرال بوده‌است که مبتنی بر باز تولید اندیشه‌های گنوستیک در دوران پس از اصلاحات در اروپا بوده‌است.فراماسون‌ها با شعار «برابری، مساوات، برادری» نقش بزرگی در انقلاب‌های بزرگ معاصر مانند انقلاب آمریکا علیه استعمار انگلیس، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب مشروطیت ایران و جنبش انقلابی بر ضد استعمار اسپانیا در آمریکای جنوبی داشته‌است.
  عقاید لیبرال جنبش فراماسونری باعث واکنش‌های مذهبیان و محافظه‌کاران، گروه‌های بنیادگرا، مذهبیون بنیادگرا و ملی‌گرایان شده‌است. همچنین مخالفت با نظام طبقاتی کشیشی مسیحیت، باعث دشمنی کلیسای کاتولیک روم با فراماسونری شده‌است. این گروه‌ها فراماسونری را جنبشی الحادی و شیطانی معرفی می‌کنند.

  • سپهر گفت:

   در ابتدای همین متن بی هیچ مقدمه ای ماهیت این گروه را مخوف و در جایی دیگر دوباره بی مقدمه نژاد پرست معرفی کردند که نشان دهنده غرض ورزی در چنین متونیست.

 12. رضا گفت:

  واقعا دمتان گرم با این توضیحات مبسوطی در این مختصر بیان کردید لطفا باز هم این راهنمایی ها ادامه یابند به امید توفیق روزافزون

 13. مجتبی گفت:

  نادان کی گفته کسی امام رو نمی شناخت داستان مشروب خوری رو چند نفر میدونند فقط یک روز عاشورا برای اقایی امام حسین بر همه مردم دنیا کافیه راستی علی قدرتی ورودی ها رو گفتی باهمون دقت مصرف وخروجی ها رو هم بگو.

 14. sina گفت:

  مختصر بود اما جالب…

 15. فیلادلفیا گفت:

  ببینید مطالبی ک شمانوشتین غلط نیستن،ولی ازدیدگاه منفی گرایانه تحلیل شده ن.مااگربخایم ی چیزی رونقدکنیم بایدابتدابتونیم اون روازدیدگاه موافقانش درک یاحداقل تعریف کنیم،درحالی ک بین خیل منتقدان فرااسونری حتایک نفرهم پیدانمیشه بتونه فراماسکنری رواززبون یک فراماسون تعریف بکنه.
  اگربایک ماسکن صحبت کنیداین تعریفوب شمامیده:فراماسونری نظامی ازاخلاقیات است ک دراستعارات پنهان شده ونمادهاتوصیفش میکنند.
  وامادرمروداین حقایقی ک شمافرمودین،بایدگفت ک واقعن نوشتن چنین مساءلی خیلی جرات میخاد،چون ماسونهاامکان نداره اصول وعقایدشونوجایی بگن واگرکسی ادعاکنه ک ازمقاصدواهداف اونهاخبرداره واقعن حرفش چیزی بیشترازحدس وگمان نیست.درموردقدرت ماسونهانظریات متنوعی وجودداره،ازکسانسک اونارومرکزکنترل عالم میدونن تاکسانیک فک میکنن اونای مشت پیرمردمشنگن ک دوس دارن لباسای عجیب بپوشن.ولی دوستان حقیقت بی شک جایی میان این دوتاست.
  امابدون توجه ب شواهدعجیب وغریب تصنعی میشه نقدهایی روب اصل فراماسونری نسبت داد.مثلن این ک این عزیزان ادعامیکنن یک حقیقت برترووالایی هس ک ب وسیله ی اون ممیشه ادمارو ب سعادت رسوند.اماسوال اینجاس ک این چجورحقیقتیه ک فرماسونری باوجوددراختیارداشتن ثروت فراوان(بنیانگذاران دنیاازدم ماسون بودن)و علم بسیار(اسامی درخشانی مثل نیوتن درفهرست اعضای اونهاهست)چراهنوزنتونسته باتین حقیقت بشروب سعادت برسونه(بسیارواضح ومبرهن است ک اگرچ ماخیلی پیشرفت کردیم اماهنوزبااون سعادت واقعی خیلی فاصله داریم).یک چیزدیگ روبخاطرمنصف بودن ذکرکنم واون اینست ک فراماسونری ضددین نیست.برعکس،یکی ازپیش نیازهای ماسون شدن اینه ک بایدب ی قدرت متعالی ایمان داشته باشی.تفاوت بین معنویت ماسونی وادیان نهادی دیگ اینه ک ماسونهاهیچ تعریف خاصی ازون قدرت نمیدن یا اسم خاصی مث مسیح وبوداروش نمیذارن.امابسیاری ازکشیش ها،خاخام هاوروحانیون ماسون هستن.امابایدخاطرنشان کرد ک درلژهای فراماسونی بحث از مذهب ممنوعه هرچندک ب شهصه فک میکنم این ناشی ازذهن بازوپذیرنده شونه

 16. احسان خرم گفت:

  آقاى قدرتى اگر ممكنه باهم در ارتباط باشيم راجع به اطلاعات آب و هوايى كه فراماسون ها دارن دست ميبرند هم اطلاعات داريد؟

 17. بهشتی گفت:

  ضمن تشکر از پست مفیدی که گذاشته شده و یک تشکر ویژه از سخنان پر محتوای آقای علی قدرتی….. شما به مطالب بسیار زیبایی اشاره کردین، مطالبی که واقعا هم باعث شد تا دود از سرمان بلند شه!!!….. من تمامی مطالب شما رو خوندم ، شما یک انسان هستین ، حق دارین تا بطور آزادانه فکر کنین ، تصمیم بگیرین و عمل کنین….. اما متاسفانه اجازه ی بازی کردن با عقاید مردم رو ندارین….. بنده خیلی معذرت میخوام ولی شمایی که ادعا دارین دنیا دست به دست هم داده تا ما انسان ها اینقدر زجر بکشیم ….. حقمون رو میخورن و تو سرمون میکوبن و بازهم مثل گرگ گرسنه به ما به چشم یه طعمه نگاه میکنند….. شاید خودتون راه رو تا اینجا غلط اومده باشین…. من کاری به عقاید شما ندارم…… اما بهتره که تکلیف خودتون رو با خودتون مشخص کنین….. شمایی که دم از خدا میزنین ….. خدا تو قران گفته که باید از پیامبرش اطاعت کنیم….. و پیامبر ما رو به پیروی از اهل بیت و قران دعوت کردن……و شما شیطان پرستی رو با حسینیه ها برابر میکنین….. درسته عمر ابن سعد هم مسجدی ساخته بود تا مسلمانان توش نماز بخونن….. هر حسینیه…مسجد…..کلیسا و سایر مکان های مذهبی صرفا برای خدا ساخته نشدند….. و فقط مسجد ضراری هستند که به خواست خدا ویران خواهند شد و لا حول ولا قوة الا بالله ……. من باز هم معذرت میخوام که این مطلب رو عرض میکنم مسبب ادامه جنگ ایران با عراق شخص خمینی نبود بلکه کسانی بودن که زیر نقاب های مثلا بی ریا شون قایم شده و اداره امور رو به دست گرفته بودن و هنوز هم گرفتن…. اما من یه سوال از شما میپرسم و از همه خوانندگان این مطلب: بعد از صلح باز هم عراق نبود که به کمک منافقان به ایران حمله کرد….. و شمایی که از به کار بردن کلمه مقدس شهید برای هم وطنان خودت ابا داری و اونا رو لایق این کلمه مقدس نمیدونی….باید خدمتت عرض کنم که اونا به معنای واقعی جنگیدن و به معنای واقعی شهید شدن چون دشمن خارجی و داخلی باعث شده بود تا بجنگه تا نسل بعد از اون که من و شما باشیم بمونیم تا یک نفر ضد حسین بنویسه و یک نفر موافق حسین و از یادمون رفته که همین شهدا سر بند امام حسین رو بستن و بدنشون زیر گلوله ها و توپ و ار پی جی تکه تکه شدهدر آخر فقط میخوام چند جمله بهتون بگم “شما طبق گفته هاتون به خدا اعتقاد دارین …. ولی به گفته هاش عمل نمیکنین…..اطاعت شرط اصلی بندگیه….. و تو گفته هاتون اطاعتی نبود که هیچ شاید دنیا باعث شده تا از پیمابر و حرف های خدا دلزده بشین….. لطفا و خواهشا با عقاید مردم بازی نکنین….. تو این دنیا هر شخصی به هر صورتی با زجر زندگی میکنه…. و شما چه بی رحمانه به عقایدشون توهین میکنین و زندگی رو به کامشون تلخ تر میکنین”.
  یک طرفه به قاضی رفتن همیشه باعث میشه تا از درد وجدان راحت نخوابیم….البته اگر وجدانی هم باقی مونده باشه.

 18. Reza گفت:

  شما که میگی چهارده معصوم خرافاتی بیش نیست پس چرا برای تایید فرمایشاتون از عفو عمومی “پیامبر” پس از فتح مکه مثال میاری؟؟؟

 19. Mohadese گفت:

  با تشکر از ادمین سایت .
  خواهر و برادر های عزیز کامنتای خوبی گذاشته بودین خیلی خندیدم واقعا با این اعتقادتون . من نمیگم من از همه کامل ترم چون واقعا نیستم من خودم ب شخصه خیلی از اطلاعات شماها رو نداشتم ولی در کل خطاب ب کسایی ک‌ درباره پیامبر اظهار نظر کردن باید بگم ک زندگی پیامبر چیزی نیس ک بشه در موردش قضاوت کرد شماها اول دین اسلام کنونی تون رو بشناسین بقیش پیش کش .

 20. zahra گفت:

  یه مشت چرت و پرت چقد شما احمقین زیاد فیلم دیدی داداش

 21. mmd گفت:

  واقعا مزخرف بودش.تقریبا میشه گفت هر چیزی ک ب نفعتونه رو تحریف کردی.ادم خندش میگیره ی مقدار اطلاعات داشتی میفهمیدی چرت داری میگی

 22. جاری گفت:

  چه دنیای عجیبیه .یه نفر بی سواد چندتا حرف بی اساس زد که حتی یکیش مبنای درست فکری نداره و همش نشان دهنده عمق کینه و نفرت این بشر نسبت ارزشهای انسانی و زاییده حقارت درونیشه . نسبت به پذیرفته ترین مبانی عقلی و انسانی تشکیک میکنه و توهین میکنه و اونوقت بعدیها میخوان عقلانی و مستدل و انسانی پاسخش رو بدن. شمارو بخدا بس کنید این شیوه متروک روشنفکرمآبانه رو . هیج کدوم از حرفاش درست نبود و به قول Mmd واقعا مزخرف بود . از حرفاش خندم گرفت ولی از نظرات سایر هموطنام دلم گرفت . کاش کمی مطالعه ,تفکر ,تعقل و “خدا” ……

 23. آقای قدرتی باید به حضرتعالی دو گونه جواب داد ! یکی مثل خودتان …..
  و دیگری با منطق : دقیقا” منافق یعنی شما ! چرا چون بعضی از حقایق را با بیشتر دروغ و ناحق مخلوط کردی و الان شکر خدا کسی دیگر به این اراجیف حضرتعالی وقی نمی نهد. چون بسیار روشن است
  آیا شما با خداوند مشکل دارید .. یا با پیامبران مشکل دارید …یا با دین مشکل دارید یا با آقای احمدی نژاد!
  چه موقع و در کجا این حرفهارا احمدی نژاد گفته است
  یاران شما در یکصد سال پیش با همین مغلطه کاری در حمام فین رگ امیر کبیر را زدند
  در چند دهه قبل مرحوم نوری با این دیدگاه شما سر دار رفت و با این دید شما تمام آزادیخواهان باید ازبین بروند تا شما بتوانید راحت سوار گرده مردم شوید ولی کور خوانده اید

 24. kavir گفت:

  باسواداش موندن توش بعد از دم همه نظر میدن که چرت میگی
  از دم هممون چرت میگیم
  منم اگه بخوام نظر بدم چرت گفتم
  بخونید، فکر کنید، رد بشید
  همه علامه دهر شدن حالا

 25. آرشیدا گفت:

  سلام میشه لطف کنید منبع متنی که گذاشتید رو ارائه بدید؟

 26. ش گفت:

  اولا که اولین لژ تو اسکاتلند بود دوم سربازان سلیبی که از بیت‌المقدس برگشتن دیده شد کا کارهای عجیبی انجام میدن و کشور اونهارو ترد کرد چون از دین خارج شده بودن به هر کشوری رفتن اخراج شدن تا آخر اسکاتلند به اونها پناه داد و اولین لژ بنا کردن سوم فری‌میشن چهارم اینا چون زیر بیت‌امقدس کندن به یه دم دستگاهی از جادو دست یافتن چون بعضی از جادوها اونقدر قدرت دارن که باید با فلز شیشه یا … ترکیب شن.

 27. حسین موسوی گفت:

  این حکومت که ما داریم توش زندگی میکنیم از بیخیالی و سکوت ما مردم دارن سو استفاده میکنن
  توروخدا مردم چشم و گوشتون رو باز کنید
  مطالب آقای قدرتی هم واقعا عالی بود …درپناه الله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *